Mariaschool
Tulpenstraat 2
1723 WB Noord-Scharwoude

Tel. 0226-341023

De Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In een officieel reglement is vastgelegd over welke zaken men ” adviesrecht” of “instemmingsrecht“ heeft. In de medezeggenschapsraad hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. De voorzitter van de MR is Anne-Marie (ouder) de secretaris is Nicolien (leekracht). De essentie van medezeggenschap is dat, via de MR, ouders en personeel kunnen meepraten over het beleid van het bestuur. De wet verplicht het bestuur in bepaalde gevallen advies of instemming te vragen aan de MR, voordat het een besluit kan nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het schoolplan en het formatieplan.
Het bestuur maakt gebruik van de mogelijkheid om het contact en communicatie met de MR via de directeur te laten verlopen, die daartoe bevoegdheid heeft gekregen.
De MR komt gedurende een schooljaar ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar. Wanneer u als ouder vragen of opmerkingen heeft over het beleid van de Mariaschool, kunt u hiervoor de oudergeleding van de MR benaderen.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het Atrium) is samengesteld uit leden van de medezeggenschapsraden (MR’s) van de scholen die behoren tot de Stichting Atrium: Vanuit iedere MR is één leerkracht en één ouder vertegenwoordigd binnen de GMR. De GMR bespreekt met het schoolbestuur beleidszaken die voor alle scholen gelden, zoals: personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting, formatie, vakantierooster, ARBO en onderhoud gebouwen.
Heeft u vragen of wilt u ook meepraten en beslissen over het beleid en de gang van zaken binnen de school waarop uw kinderen zitten? Neemt dan contact op met één van de leden van de MR.